Zobacz inne kursy

tel. kom.: 517 981 903
e-mail: ekursy.henc@gmail.com

Regulamin kursu na Animatora Sportu i Rekreacji

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Poniższy Regulamin określa zasady posługiwania się kursem Internetowym na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl), którego właścicielem jest „Henc i spółka” Paweł Henc z siedzibą w 67-200 Głogów przy ulicy Jedności Robotniczej 43b, NIP: 6931333758, zwanej dalej Animator Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl)

§ 2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:
1. Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.
2. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Platformę w procesie odzyskiwania hasła.
3. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
4. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
5. AnimatorSportuiRekreacji.pl – właściciel Internetowego kursu na Animatora Czasu Wolnego.
6. Platforma – wirtualna platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem AnimatorSportuiRekreacji.pl
7. Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy.
8. Użytkownik Zarejestrowany – użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z AnimatorSportuiRekreacji.pl, posiadający dostęp do szerszej zawartości Platformy.
9. Profil Użytkownika – standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.
10. Firma szkoleniowa – firma udostępniająca własne kursy na platformie Moodle.
11. Organizator – firma szkoleniowa organizująca dany kurs i tym samym biorąca odpowiedzialność prawną i finansową za prawidłowe obsłużenie jego uczestników.
12. Trener – osoba prywatna prowadząca kursy.

II. Korzystanie z Serwisu

§ 3

1. Internetowy kurs na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu, który jest pełnoletni, ma predyspozycje do pracy z dziećmi i posiada odpowiednie warunki zdrowotne. Osoby karane nie powinny uczestniczyć w tym kursie.
2. Dostęp do Internetowego kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) jest odpłatny.
3. Internetowy kurs na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) może być w części darmowy lecz udostępniane nieodpłatnie informacje mogą wymagać podania hasła dostępu oraz innych danych.
4. Poprzez przystąpienie do korzystania z Internetowego kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
5. Dostępność do Internetowego kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) następuje nie szybciej niż w momencie pojawienia się wpłaty na koncie systemu obsługującego płatności.
6. Wszelkie uwagi związane z jakością Internetowego kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) należy kierować do Organizatora kursu, tj. Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl)
7. Wszelkie roszczenia związane z jakością Internetowego kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) należy kierować do Organizatora kursu, tj. AnimatorSportuiRekreacji.pl.
8. Dostęp do Internetowego kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) mogą mieć wyłącznie osoby, które spełniają wszystkie poniższe wymagania:

  • są osobą pełnoletnią (mają ukończone 18 lat),
  • posiadają predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
  • osoby posiadające odpowiednie warunki zdrowotne,
  • są osobą niekaraną i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne.

§ 4

1. Korzystanie z większości zasobów Internetowego kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) wymaga logowania.
2. Kurs na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) jest płatny. Jego cena obejmuje naukę, jednokrotne wystawienie świadectwa i wysłanie go do Użytkownika.
3. Dodatkowe opłaty mogą być pobierane za każde kolejne wysłanie świadectwa do Użytkownika lub inne dodatkowe czynności wykonane przez Organizatora na rzecz Użytkownika.
4. Jeżeli Użytkownik nie ukończy kursu przed datą końca kursu, wówczas jego wplata przepada i nie podlega zwrotowi.

§ 5

Rejestracja Użytkownika na kurs Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl):
1. zaakceptowanie warunków Regulaminu kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl),
2. prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl),
3. potwierdzenie rejestracji kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysyłanego przez Platformę po rejestracji. Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) po prawidłowym potwierdzeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Platformy.
4. zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.

§ 6

Przesyłając Formularz Rejestracyjny kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

§ 7

1. Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania użytkownika.
2. Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) zastrzega sobie prawo zablokowania konta użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconego Internetowego kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl). Odblokowanie konta może nastąpić po pisemnym oświadczeniu o przestrzeganiu Regulaminu.
3. Całkowicie zabrania się przekazywania między uczestnikami Internetowego kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) haseł lub innych informacji niejawnych. Takie działania mogą spowodować usunięcie z kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.
4. W przypadku stwierdzenia, że kursant nie zapoznał się z całym materiałem kursu (np. rozwiązywał same testy), wówczas takie działania uznane będą jako próba oszustwa. Takie działania mogą spowodować usunięcie z kursu Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.
5. W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) mimo pisemnego oświadczenia, nie będzie możliwe odblokowanie konta a Użytkownik nie będzie miał prawa dochodzić odszkodowania za brak dostępu do Internetowego kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) .
6. Odmowa zarejestrowania lub zablokowanie konta użytkownika do kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Platformy, z wyjątkiem części ogólnodostępnych.

§ 8

1. Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
2. Wyjątkiem od ust. 1 jest prawo autora kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) do przetwarzania danych Użytkownika w celach marketingowych w tym do wysyłania informacji komercyjnych na adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub adres zamieszkania użytkownika.
3. Użytkownik może w swoim Profilu Użytkownika zablokować otrzymywanie informacji na e-mail.
4. Niezależnie od powyższych postanowień Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez AnimatorSportuiRekreacji.pl wyżej wskazanych informacji podmiotom współpracującym z AnimatorSportuiRekreacji.pl w celu należytego świadczenia usług. Wobec podmiotów tych stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.

§ 9

Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl), wysyłając maila na adres eKursy.henc@gmail.com o treści:
„Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników AnimatorSportuiRekreacji.pl. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do opłaconego internetowego kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl)”.

III. Zobowiązania Użytkownika

§ 10

1. Korzystając z kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl), powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
3. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

§ 11

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
2. Użytkownik powinien informować AnimatorSportuiRekreacji.pl o zmianach danych przekazanych do kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) w trakcie rejestracji.

IV. Zastrzeżenia techniczne

§ 12

1. Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
2. Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od autora kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl), mogą oni czasowo ograniczyć dostęp do kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl).
4. Wymagania sprzętowe: karta dźwiękowa, głośniki, system operacyjny: Windows XP, 2000, NT, Me, XP, Vista lub nowszy. Minimalne wymagania ustawień ekranu to rozdzielczość 800×600 pikseli. Kurs na Animatora Czasu Wolnego działa dla przeglądarek: Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, Mozilla Firefox Opera.

V. Postanowienia końcowe

§ 13

Zarejestrowani Użytkownicy na kurs na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.

§ 14

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez autora kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) będą zamieszczane na Platformie.
2. Zmiany do Regulaminu są wiążące po 14 dniach dla zarejestrowanych użytkowników oraz od momentu ich zamieszczenia w kursie na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) dla pozostałych użytkowników.
§ 15
Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody autora kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl).

§ 16

Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

§ 17

1. Wszelkie spory z autorem kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny w Głogowie.
2. Spory pomiędzy użytkownikami a organizatorami kursu Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny w Głogowie
§ 18
Autor kursu na Animatora Sportu i Rekreacji (AnimatorSportuiRekreacji.pl) może zawierać z Firmami szkoleniowymi i Trenerami odrębne umowy, których postanowienia są nadrzędne względem niniejszego regulaminu.

§ 19

Integralnymi częściami tego Regulaminu są:
1. Polityka Ochrony Prywatności
2. Zastrzeżenia prawne
3. Ochrona praw konsumenta

Stan prawny na dzień: środa, 14 maja 2013, 10:31

Współpracujemy z:Wirtualna Polska PayU Eakademia.pl Oferty pracy - Animator sportu
© 2009-2020 AnimatorSportuiRekreacji.pl
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies w przeglądarce.